मनोरमा तम्पुराट्टि – द्वितीया स्यामहं कथं?

ravi varma - malayali lady
भवन्तः सर्वे कोषिक्कोड् (केरळदेशे) सामूतिरि राजवंशीयायाः मनोरमा तम्पुराट्ट्याः (1760-1828) विषये श्रुतवन्तः स्यात्। एकदा कश्चिच् निरक्षरः तां परिणीतुमिच्छन् तस्याः समीपं गतवान् । सा संस्कृतव्याकरणे, साहित्ये, अन्येषु शास्त्रेषु च महाविदुषी आसीत् इत्यतः सा एतस्य पामरस्य अर्थनां तिरस्कृतवती । एतद्विषये तस्याः अभिप्रायः सा एतेन सरसश्लोकेन प्रकटितवती।

यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च ।
अहं कथं द्वितीया स्याद् द्वितीया स्यामहं कथं?

अर्थात् यः अपण्डितः चिन्तयति यत् ’विहस्य’ ’विहाय’ च ’विह’ शब्दस्य षष्ठी एवं चतुर्थी विभक्तयोः रूपे, तथा च ’अहं’ इत्येतत् ’अह’शब्दस्य द्वितीयायाः रुपमिति च अहं (मनोरमा तम्पुराट्टि) कथं एतादृशस्य पामरस्य द्वितीया (पत्नी) भवितुं शक्नोमि?

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s