बजाज् डिस्कवर् विज्ञापने संस्कृतग्रामः – SANSKRIT VILLAGE IN BAJAJ DISCOVER TVC ADVT.

sanskrit village
किं भवन्तः बजाज डिस्कवर् द्विचक्रिकायाः (bajaj discover bike) नूतनं विज्ञापनं दृष्टवन्तः? गतमासे प्रदर्शिते अस्मिन् विज्ञापने एवं उक्तं “केवलं एकलिटर् मितं अग्नितैलं (petrol) अस्ति चेव् वयं इतिहासे पञ्चसहस्रवर्षाणि प्रयाणं कर्तुं शक्नुमः।” यदा एकः युवकः बजाज डिस्कवर् द्विचक्रिकायां मट्टूर् ग्रामं आगच्छति तदा ग्रामीणाः सर्वे तं प्रबोधयन्ति यत् अग्रे मार्गः अवरुद्धः इति। सः युवकः आश्चर्यभरितः अभवत् यतः ते सर्वे संस्कृतभाषायामेव भाषणं कुर्वन्तः आसन् । एवं सः केवलं एकलिटर् मितं अग्नितैलं (petrol) अस्ति चेव् वयं इतिहासे पञ्चसहस्रवर्षाणि प्रयाणं कृतवान्। कर्णाटकदेशे षिमोगा जिलायां स्थिते मट्टूर् नामके अस्मिन् संस्कृतग्रामे सर्वे जनाः संस्कृतज्ञाः एव।

अस्य चित्रमुद्रिका (video) या यूट्यूब् मध्ये तथा च बजाज आटो संस्थायाः जालपुटे अस्ति तद् दृष्ट्वा नन्दन्तु। तस्याः अन्वयौ एतौ –
http://www.youtube.com/watch?v=NjRzLLSNmXQ
http://www.bajajauto.com/2wheeler/new_discover/tvc.html